Canavar Kordinat Seviye Exp HP Para Defans NP Atak Respawn
Shaula Karus Eslant - 1 - 908,137 75 69086 64485 2895 1134 0 1727 8 saat / 9 saat
Dragon Tooth Karus Eslant - 1 - 808,345 80 81806 76380 3261 1209 0 2256 8 saat / 9 saat
Samma Karus Eslant - 1 - 114,755 90 110846 104370 4080 1360 0 2327 8 saat / 9 saat
Troll King Karus Eslant - 1 - 726,853 110 219986 250000 6102 1039 0 14450 8 saat / 9 saat
Snake Queen Karus Eslant - 1 - 807,160 100 72340 150000 5003 1417 0 2327 8 saat / 9 saat
Deruvish Founder Karus Eslant - 1 - 883,142 100 144686 150000 5054 945 0 1627 8 saat / 9 saat
Harpy Queen Karus Eslant - 1 - 890,236 110 219986 179998 6123 1247 0 1827 8 saat / 9 saat
Talos Karus Eslant - 1 - 156,147 140 164020 120000 9775 2116 0 3727 8 saat / 9 saat